Plecy

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 
1.1. Sklep internetowy UKEN.pro, zwany dalej „Sklepem internetowym”, należy do firmy FC3 sp. z o.o., która jest wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000995343 posiada nr NIP 9691653582 oraz REGON 523322285. FC3 zwany dalej „Sprzedającym”prowadzi działalność pod adresem ul. Portowa 16; 44-102 Gliwice.

1.2. Sprzedający świadczy usługi w zakresie realizacji profesjonalnych szkoleń pozwalających na zdobycie uprawnień wymaganych do wykonywania 

niektórych zawodów  “szkoleniami”, za zasadach określonych niniejszym regulaminem.  

1.3. Regulamin sklepu internetowego uken.pro, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t.). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie 

za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu uken.pro, w zakładce Regulamin. Klient ma prawo Regulamin ten pobrać 

i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie 

jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

1.4. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonująca zamówienia lub rejestrująca swoje konto w ramach Sklepu internetowego pełnoletnia osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, 

przy czym „konsument” oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio 

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

1.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie 

stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki 

poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu internetowego 

przy użyciu następujących przeglądarek:

– Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub

– Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

– Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

– Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

– Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy.

Dodatkowo minimalna rozdzielczość ekranu, pozwalająca na wygodne przeglądanie stron Sklepu internetowego to 1024×768 pikseli.

1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub 

osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest zakazane.

2. Dokonywanie zakupów

2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych 

poza normalnymi godzinami roboczymi (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 10.00 – 18.00) rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.

2.2. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Klienta stanowią wyłączny 

sposób jego identyfikacji i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.

2.3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, które następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza 

rejestracyjnego, dostępnego przy zakupie.  Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości zamówień.

2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących jego danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, 

oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

2.5. W celu wysłania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego klient: otwiera stronę internetową uken.pro kierując się zawartymi na stronie 

informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Usługi, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, ilości zamawianych sztuk, 

a także dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego, akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranych 

usług, sposobu i kosztu płatności oraz sposobu i kosztu dostawy, oraz składa zamówienie na dostarczenie mu towarów umieszczonych w koszyku poprzez 

kliknięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty,

2.6. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i 

obowiązującymi przepisami prawa, a także zobowiązanie do dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz pokrycia uzgodnionych kosztów transakcji.

 2.7. Po otrzymaniu zamówienia klienta sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany

przez Klienta adres poczty elektronicznej, a także sprawdza dostępność zamówionego Towaru. W przypadku wyczerpania zapasów Towaru, na który Klient 

złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę 

zamówionego przez klienta towaru. W takiej sytuacji klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na 

dostawę towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony klienta zamówienie zostanie anulowane.

2.8. Potwierdzenie dostępności towaru i skierowania zamówienia do realizacji następuje wraz z prośbą o dokonanie zapłaty poprzez wysłanie wiadomości 

e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się doręczyć 

klientowi towar i przenieść na klienta jego własność, a klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić sprzedającemu cenę oraz pokryć 

uzgodnione koszty transakcji.

2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. Realizacja zakupionej usługi oraz zwroty

3.1. Realizacja zakupionej usługi odbywa się w terminie ustalonym z instruktorem prowadzącym dane szkolenie. 

3.2. Instruktor ma prawo do przerwania szkolenia w dowolnym momencie jeśli stwierdzi, że Klient nie jest zdolny do dokończenia szkolenia ze względu na: 

słabe zaangażowanie, brak umiejętności do przyjmowania nowej wiedzy, ograniczenia do orientacji w przestrzeni, inne ograniczenia fizyczne lub 

psychomotoryczne. 

3.3. Klient ma obowiązek spełnić wymagania stawiane kandydatom do odbycia szkolenia, które są wskazane w opisie danego szkolenia. 

Niespełnienie wymagań do chwili rozpoczęcia szkolenia upoważnia sprzedającego do nierealizowania zakupionego szkolenia. 

W tym przypadku szkolenie może zostać przeniesione na inny termin, lecz nie później niż 90 dni od planowanego rozpoczęcia szkolenia lub Klient może 

zrezygnować ze szkolenia i otrzymać zwrot w wysokości 80% ceny zakupu.

3.4. Klient będący konsumentem ma prawo rezygnacji z zamówionej usługi. W takim przypadku klientowi przysługuje możliwość zwrotu wpłaconej 

zaliczki na poczet usługi pomniejszonej o kwotę 85 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z obsługą zamówienia.

3.5. Klient niebędący konsumentem ma prawo rezygnacji z zamówionej usługi. W takim przypadku klientowi przysługuje możliwość zwrotu wpłaconej 

zaliczki na poczet usługi pomniejszonej o koszty związane z organizacją szkolenia w następującej wysokości:

  1. w przypadku rezygnacji z usługi na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem — zwrot w wysokości 90% wpłaconej kwoty,
  2. w przypadku rezygnacji z usługi na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem — zwrot w wysokości 50 % wpłaconej kwoty,
  3. w przypadku rezygnacji z usługi na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem — zwrot w wysokości 20 % wpłaconej kwoty,
  4. w przypadku rezygnacji z usługi na mniej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem – brak możliwości zwrotu.

3.6. Realizacja usługi nastąpi po opłaceniu całej ceny szkolenia.

4. Płatności

4.1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar, wykorzystując jeden ze podanych sposobów: PayPal lub przelew bankowy.

4.2. Ceny Towarów podawane są w polskiej walucie i zawierają kwotę podatku VAT. VAT na usługi szkoleniowe wynosi 0%.

4.3. Do każdego zamówienia dostarczany jest dowód zakupu. Standardowo Sprzedający dokumentuje sprzedaż paragonem, który doręcza wraz z Towarem. 

4.4 Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po otrzymaniu przez Sprzedającego niezbędnych danych do faktury.

5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

5.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie 

na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia doręczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z punktem poprzedzającym umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5.3. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają klienta.

5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny 

do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5.5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku klientów niebędących konsumentami, a w przypadku konsumentów – w przypadkach 

umów sprzedaży:

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Reklamacje

6.1. Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia klientowi usługi zgodnie z jej opisem.

6.2. Sprzedający odpowiada wobec klienta tytułem rękojmi, za nieprawidłową realizację zakupionej usługi przez tego Klienta, w zakresie i na zasadach 

określonych Kodeksem cywilnym.

6.3. Klienci będący konsumentami składają reklamacje sprzedającemu w dowolnej, wybranej przez siebie formie, umożliwiającej sprzedającemu

zapoznanie się z treścią reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru oraz żądanie Klienta.

6.4 Klient powinien zawiadomić Sprzedającego o wadliwej usłudze przed upływem roku od jej stwierdzenia, jeżeli wada  zostanie stwierdzona przed 

upływem dwóch lat od dnia wykonania usługi, pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

zawiadomienia przed jego upływem. Dla Klientów będących konsumentami bieg terminu do zawiadomienia sprzedającego o wadzie nie może zakończyć się 

przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia towaru klientowi.

6.5. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada usługi jest nieistotna.

6.6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od dnia doręczenia mu reklamacji Klienta, 

w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. W przypadku zasadności reklamacji sprzedający informuje o tym Klienta, podając także czas 

oczekiwania, w ciągu którego żądania Klienta zostanie spełnione. Sprzedający spełnia żądanie Klienta w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym niż 

podany Klientowi w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

7. Prawa autorskie

7.1 Materiały e-learningowe udostępniane na naszej platformie są objęte prawami autorskimi, co oznacza, że ich kopiowanie, rozpowszechnianie, 

udostępnianie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie, bez wyraźnej zgody sklepu internetowego, jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

7.2 Użytkownicy platformy e-learningowej mają prawo korzystać z materiałów wyłącznie w celach edukacyjnych i indywidualnego użytku. 

Wszelkie inne formy wykorzystania wymagają uprzedniej pisemnej zgody sklepu internetowego.

7.3 W przypadku zainteresowania wykorzystaniem naszych materiałów przez inne ośrodki edukacyjne lub instytucje, wymagana jest pisemna zgoda 

sklepu internetowego. Prosimy o kontakt w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń.

7.4 Wykorzystanie naszych materiałów przez inne ośrodki edukacyjne lub instytucje, bez uprzedniej zgody, będzie podlegać opłacie w wysokości 2000 zł 

za każdy wykorzystany slajd udostępniony każdemu z kursantów. Ta opłata obejmuje korzystanie z naszych materiałów na wszystkich nośnikach, 

w tym również na platformach e-learningowych.

7.5 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, w tym roszczeń odszkodowawczych 

i dochodzenia odpowiedzialności cywilnej oraz karnoskarbowej w związku z nielegalnym wykorzystaniem naszych materiałów.

7.6 Zgoda na korzystanie z naszych materiałów nie obejmuje prawa do modyfikowania, reprodukowania w celach komercyjnych ani odsprzedaży 

materiałów. Każda taka działalność wymaga odrębnej umowy z sklepem internetowym.

7.7 Użytkownik platformy e-learningowej zobowiązany jest do przestrzegania postanowień dotyczących praw autorskich oraz zapisów zawartych w 

niniejszym regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań 

prawnych.

7.8 Zabrania się brania udziału w szkoleniach przedstawicielom innych ośrodków szkoleniowych ani na zlecenie innych ośrodków szkoleniowych. Złamanie 

niniejszego zakazu wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 100000zł. 

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

9. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem, będzie procedowane przez sąd w 

Gliwicach..

9.2 Konsument uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe 

informacje dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych i w siedzibach 

rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów 

Inspekcji Handlowej.

9.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu

 ze względu na siedzibę Sprzedającego.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

9.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego można składać na adresy podane w zakładce Kontakt.

9.6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności 

jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

9.7. Regulamin obowiązuje od dnia 18-08-2023 r. Sprzedający może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z wyprzedzeniem 

nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie Sklepu internetowego, wraz z tekstem nowej wersji

 Regulaminu.do Krajowego Rejestru Sądowego